.

ПАРАМЕТРИ                                                  EN         

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 tsetso DESIGN BY BCVIDIN

 

ВАРИАНТИ

JOBS ЛИЗИНГ

/За действащ и стартиращ микро и малък бизнес/

СТАРТИРАЙ С JOBS ЛИЗИНГ

/Само за стартиращи предприемачи /до 12 месеца от началото на дейността/ и регистрирани безработни/

Максимален размер на финансирането

30 000 лв. /за нова селскостопанска техника с регистрационен режим – 35 000 лв./

15 000 лв

Собствено участие

20% от стойността на закупеното оборудване

минимум 10% от стойността на закупеното оборудване

 

Срок

до 48 месеца

Обезпечение

закупеното оборудване, което се застрахова в полза на бизнес центъра

Лихва

 

Лихвата по Схемата за финансов лизинг за всички кандидатстващи се формира по един от следните начини:

1. От основния лихвен процент (ОЛП) + 10 пункта. 2. От основния лихвен процент (ОЛП) + 8 пункта.

3. От основния лихвен процент (ОЛП) + 6,5 пункта. За изрядни клиенти, които преди повторно кандидатстване са имали или все още имат действащ лизинг към АРРБЦ.

Такса управление

 

В случаите, в които избраната лихва се формира като ОЛП + 8 пункта (или ОЛП + 6,5 пункта за изрядни клиенти), кандидатът дължи такса управление в размер на 2% от стойността на финансирането. Стойността на финансирането се получава като от цената на активите се приспадне платената встъпителна вноска. Таксата се заплаща еднократно преди усвояването на одобрения лизинг.

 

Такса предсрочно погасяване

 

В случай на еднократно предварително изплащане на оставащите до края на лизинговия договор вноски, лизингополучателят дължи такса предсрочно погасяване 2% върху стойността на остатъчната главница към момента на погасяването. Таксата е дължима  единствено, когато предсрочното изплащане е извършено до края на втората година от лизинговия договор. Таксата не се дължи в случай на предварително изплащане от клиент, който изплаща предсрочно с цел усвояване на нов лизинг, независимо от момента на предсрочното погасяване.

 

Неустойки за забава

 

Плащанията трябва да постъпят по банковата сметка на АРРБЦ на датата на падежа. Върху закъснелите плащания се начислява неустойка. Неустойката тече за всеки просрочен ден в размер 0.5% на ден върху просрочената лизингова вноска (главница и лихва).

 

Последващо кандидатстване

При повторно кандидатстване за лизинг от клиент, който има действащ лизинг към момента на кандидатстване, клиентът може да ползва финансиране в размер на разликата между максималния допустим размер на финансиране и полученото финансиране по действащия лизинг плюс размера на погасените главници по него.