.

МЕТОДОЛОГИЯ                                                        EN    

58

  

 

Етап

Необходими действия

1         

Посещение на клиент

 

·        Запознаване на клиента с основните положения по Схемата за финансов лизинг;

·        Събиране на сведения от клиента за базата данни, попълване на съответния формуляр.

2 Необходими документи при кандидатстване за лизинг

·         За еднолични търговци, търговски дружества и кооперации:

1.      Съдебно решение за вписване в търговския регистър;

2.      Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на заявлението;

3.      Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

4.      Отчет за приходи и разходи за предходната година (не се изисква за стартиращи предприятия);

5.      Баланс на фирмата за предходната година (не се изисква от предприятия с едностранно счетоводно записване, както и от стартиращи предприятия);

6.      Данъчна декларация за предходната година, заверена от данъчната администрация (не се изисква за стартиращи предприятия);

7.      Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения (не се изисква за стартиращи предприятия – юридически лица);

8.      Решение на Общото събрание/Управителния съвет/Съвета на директорите/едноличния собственик на капитала за ползване на лизинг по Схемата за финансов лизинг на АРРБЦ, за подписване на запис на заповед и учредяване на особен залог в полза на АРРБЦ (за търговските дружества);

9.      Три оферти за търсеното имущество (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за които на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);

 

·         За физически лица (лица, извършващи услуги с личен труд, занаятчии, земеделски производители и безработни):

1.      Карта за регистрация (за земеделски производители), удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите (за занаятчии), служебна бележка за удостоверяване на регистрацията като безработно лице (за безработни лица)

2.      Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения ;

3.      Минимум три оферти за търсеното имущество от различни доставчици (за нестандартни и уникални вещи/машини/оборудване, за което на територията на страната няма трима доставчици, е възможно изключение от това изискване);

 

3 Оценка на кандидата

А. Оценка на кандидати по молби за лизинг със стойност на оборудването до 15 000 лв., както и при кандидатствуване на изрядни клиенти, ползвали лизинг по проект JOBS, независимо от размера за финансирането – без лизингова комисия.

Б. Оценка на кандидати по молби за лизинг със стойност на оборудването над 15 000 лв – оценка от лизингова комисия.

 

4

Одобрение на проекта от ЦКЗ

 

След одобрението на молбата от ЦКЗ срокът за усвояване на финансовия лизинг е до 3 месеца от датата на решението за отпускане на лизинга. Изключение от този срок се прави при имущество, чието закупуване и доставка изискват по-дълго време.

5

Подписване на лизингов договор

 

·        Подписване на лизингов договор от АРРБЦ и лизингополучателя в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за ЦКЗ;

·        Подписване на запис на заповед /от лизингополучателя и двама авалисти/.

6

Учредяване на особен залог

·        Лизингополучателят в деня на подписване на договора за лизинг дава писменото си съгласие в присъствието на нотариус за вписване на договора за лизинг в Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), като предоставя всички необходими за това документи;

·        Лизингополучателят (ако не е дал предварително писменото си съгласие) се явява заедно с лизингодателя в местното регистърно бюро на ЦРОЗ за вписване на договора за лизинг.

7

Първоначална вноска на клиента

 

·        В срок от 5 дни от подписването на лизинговия договор клиентът превежда встъпителната вноска в размер минимум 20% (за стартиращ бизнес при горна граница на финансиране 15 000 лв. – минимум 10%) от цената на придобиване на лизинговото имущество по сметката на АРРБЦ, посочена в договора за лизинг.

8

Договор с доставчика на лизинговото имущество

 

·        Подписване на договор за покупко-продажба между доставчика и АРРБЦ, по силата на който доставчикът се задължава да достави на лизингополучателя лизинговото имущество в изпълнение на изложените в офертата условия.

9

Заплащане на лизинговото имущество

 

·        Банков превод по сметката на доставчика на лизинговото имущество съгласно договора за покупко-продажба (плащането може да стане и с открит акредитив).

10

Доставка на лизинговото имущество

·        Доставчикът доставя лизинговото имущество на лизингополучателя. Представител на АРРБЦ присъства на приемо-предаването и се уверява в изправността и идентичността на доставената вещ. Ако се доставят машини/оборудване, доставчикът проверява дали всичко работи нормално, обучава персонала на лизингополучателя как да си служи с него и оказва всички услуги по договора за покупко-продажба.

·        Подписва се приемо-предавателен протокол между доставчика и АРРБЦ и  приемо-предавателен протокол между лизингополучателя и АРРБЦ, в който се констатира приемо-предаването и се установяват възникнали дефекти.

11

Застраховане на лизинговото имущество

 

·        Съгласуване на усилията с клиента за намиране на застрахователни компании за застраховка на лизинговото имущество срещу погиване, кражба и повреждане;

12

Действия при просрочване на плащанията

При просрочване на плащанията се отправят предупреждения в следния ред:

·        До 7 дни след датата на падежа на лизингополучателя се изпраща писмено предупреждение с искане за незабавно изплащане на вноските.

·        До 15 дни след датата на падежа на лизингополучателя се изпраща второ писмено предупреждение с искане за незабавно изплащане на вноските и предупреждение за разваляне на лизинговия договор с АРРБЦ.

·        До 30 дни след датата на падежа АРРБЦ писмено уведомява поръчителите по записа на заповед за сумата на неизплатените от лизингополучателя вноски .

·        До 45 дни след датата на падежа АРРБЦ уведомява поръчителите по записа на заповед, че след изтичане на 60-ия ден ще пристъпи към принудително изпълнение срещу лизингополучателя, което ще доведе до реализиране на тяхната отговорност към АРРБЦ.

 

·        В случай, че затрудненията на лизингополучателя са временни и това състояние може да бъде преодоляно и да бъде изплатен остатъка по лизинговия договор, като последна мярка може да се използва предоговоряне на условията по лизинговия договор. Допуска се удължаване на срока на изплащане максимум с още 1 година, в рамките на който може да се ползва  допълнителен 3 месеца гратисен период.

 

tsetso DESIGN BY BCVIDIN